classiera loader

Одбери модел кој ти одговара

0.00ден

БЕСПЛАТНО

Доживотно

 • Отпочни Бесплатно членство
 • Бесплатна објава на огласи
 •   Премиум огласи
 •   Достапни обични огласи
 • Доживотно
 • 100% безбедно

600ден

Стандард

Важност 90 дена

 • Отпочни Стандард членство
 • Премиум огласи
 • 15  Премиум огласи
 •   Достапни обични огласи
 • Важност  90  дена
 • 100% безбедно

2500ден

ПРЕМИУМ

Важност 365 дена

 • Отпочни Премиум членство
 • Објава на премиум огласи
 • 80  Премиум огласи
 •   Достапни обични огласи
 • Важност  365  дена
 • 100% безбедно