ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ

Admin мај 31, 2019

ОгласникД.мк го задржува правото да ја прекине или суспендира регистрацијата на корисникот на ОгласникД.мк во секое време, без писмено соопштение, ако истиот, според мислењето на ОгласникД.мк , не тргувал во согласност со условите на користење. Во случај на прекин на регистрацијата, ОгласникД.мк  ќе го избрише евентуално креираниот профил на корисникот,а неговите податоци ќе се чуваат во предвидениот рок.   Отстранување на содржини ОгласникД.мк го задржува правото да ги промени, помести, преработи или избрише огласите и записите на ОгласникД.мк. ОгласникД.мк експлицитно го задржува правото, во секое време да менува, надополнува или брише делови на веб страната или целата објава без претходна најава, или објавувањето времено или трајно да го запре.   Промени во Политиката за приватност Имајте предвид дека политиката за приватност и условите на употреба на ОгласникД.мк можат во секое време да бидат променети и актуализирани. Актуелната верзија секогаш ќе ја најдете овде кај услови на употреба на ОгласникД.мк. Со

Read More